Volibri förlag och IT


sv   en  
 
Vårt koncept
Volibri Förlag
Volibri Programvara
Fakta om oss

Volibri Förlag och IT: vårt koncept

Avsikten med Volibri Förlag och IT är att publicera böcker och kortare skrifter som förändras med tiden. Det kan gälla debattböcker som behöver uppdateras när det har kommit nya fakta eller nya debattinlägg från andra håll. Det kan också gälla faktaböcker som ska hållas ā jour med utvecklingen på sitt område.

Vi använder beteckningen evolverande för sådana böcker, som i det engelska ordet evolving. Det har alltid funnits ett behov av evolverande skrifter, men det är först med modern IT som det har blivit praktiskt möjligt att möta det behovet på ett systematiskt sätt. Både on-line-publicering på Internet och print-on-demand på papper i små upplagor utgör nya tekniska lösningar som gör evolverande böcker möjliga.

Inom Volibri Förlag och IT vill vi dels publicera ett begränsat antal sådana evolverande böcker och skrifter, dels också utveckla programvara varmed alla möjligheter med denna nya teknik tas tillvara så bra som möjligt. Experiment med användning av tekniken och vidareutveckling av tekniken ska alltså gå hand i hand i vårt företag.